Kary za naruszenie przepisów

Ze statystyki służb kontrolnych wynika, że ponad 70% stwierdzonych naruszeń dotyczy nieprzestrzegania przez kierowców (niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz oraz samych przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe) przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków, a około 15% naruszeń dotyczy nieprawidłowego używania tachografów.

Wymagania określające maksymalny dopuszczalny czas prowadzenia pojazdów, minimalne przerwy w jeździe i minimalne odpoczynki kierowców mają na celu minimalizację ryzyka stwarzania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z treścią art. 10 rozporządzenia 561/2006, przede wszystkim to przedsiębiorca (podmiot, w którego imieniu i, na którego rzecz wykonywany jest przewóz) odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się jego kierowcy i to nawet wtedy, jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium państwa innego, niż kraj, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Przepisy Unii Europejskiej dopuszczają jednak sytuacje, w których można odstąpić od obarczania przedsiębiorcy odpowiedzialnością za błędy kierowców dotyczące czasu pracy.

Jeżeli przedsiębiorca nie uzależnia wynagrodzenia kierowców, którzy w jego imieniu wykonują przewozy od przejechanych kilometrów i/lub od ilości przewożonych ładunków i jednocześnie organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby mogli oni, wykonując zadania transportowe, przestrzegać przepisów rozporządzeń (WE) 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85, to system kar może wtedy przewidywać usprawiedliwienie przedsiębiorcy i odstąpienie od nakładania na niego kar. Przedsiębiorca powinien umieć wykazać w takiej sytuacji, że wydaje kierowcom polecenia zgodne z przepisami ww. rozporządzeń i regularnie sprawdza, czy kierowcy przestrzegają przepisów tych rozporządzeń.
Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 kary za naruszenia czasu pracy i nieprawidłowe używanie wykresówek i tachografów mogą być nakładane zarówno na przedsiębiorcę jak i na kierowcę. Kierowca podlega karze grzywny wymierzanej najczęściej w drodze mandatu karnego. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy do 2 godzin podlega karze 50 zł.
Jeżeli tygodniowy wymiar czasu pracy zostanie przekroczony powyżej 2 godzin, ale nie więcej niż o 10 godzin, kara wyniesie 300 zł. Natomiast przekroczenie wymiaru czasu pracy powyżej 10 godzin będzie kosztowało 500 zł.
W przypadku przedsiębiorcy wspomniane kary będą podobne z wyjątkiem naruszenia tygodniowego czasu pracy do 2 godzin, za które przedsiębiorca zapłaci 100 zł, czyli dwa razy więcej niż kierowca. Na przedsiębiorcę kara nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej.
Za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy karę będzie ponosił wyłącznie przedsiębiorca w wysokości 1000 zł. Podobnie za nieudzielenie przerwy odpowiedzialnością będzie obarczony wyłącznie przedsiębiorca i ten czyn zagrożony jest karą 300 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>